Kummilapsityön visio ja tavoite

Pelastusarmeijan kummilapsityö pyrkii takaamaan lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen.

Kummilapsityö tarjoaa kehitysmaiden lapsille mahdollisuuden koulunkäyntiin, ravitsevaan ruokaan ja sen myötä parempaan elämään. Lapsi saa lisäksi ohjausta monissa sellaisissa asioissa, jotka liittyvät hänen kehitykseensä ja kasvuunsa. Jokaiselle lapselle osoitetaan rakkautta ja arvostusta, lapsille annetaan mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa sekä vaikuttaa myönteisesti perheisiinsä ja yhteisöihinsä.

Lastensuojelu

Varmistamme, että kummilapsiohjelmissa mukana olevat lapset ovat turvassa fyysiseltä, emotionaaliselta, seksuaaliselta ja taloudelliselta hyväksikäytöltä. Tarjoamme turvallista ja läpinäkyvää huolenpitoa.

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus

Pyrimme varmistamaan, että meillä on kaikessa toiminnassamme läpinäkyvät, korruptiota ehkäisevät järjestelmät, joista olemme vastuussa lahjoittajille, avunsaajille ja muille sidosryhmille.

Tasa-arvo ja syrjimättömyys

Tiedostamme, että kummilapsitoiminta voi luoda jännitteitä ja epätasa-arvon tunnetta lasten, perheiden, yhteisöjen ja keskusten välille. Pyrimme ehkäisemään tätä ja varmistamaan, että lapset kokevat olevansa tasavertaisesti arvostettuja.

Kokonaisvaltainen huolenpito

Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Huolenpitoon lapsesta sisältyy myös lapsen perhe ja laajempi yhteisö. Kummilapsityön ohjelmat pyrkivät edistämään lasten itseluottamusta, kykyä auttaa itseään sekä osallistamaan yhteisöä lasta, perhettä ja yhteisöä voimaannuttamalla.

Kansallisten suositusten noudattaminen

Noudatamme maiden paikallisia lakeja ja säädöksiä. Asetamme jokaiseen territorioon kummilapsitoiminnan vähimmäisstandardit, jotka pohjautuvat maan lakeihin ja säädöksiin. Kummilapsiohjelmamme noudattavat lasten parissa työskentelyn kansainvälisiä normeja, erityisesti YK:n lasten oikeuksien sopimusta.

Kestävyys

Pyrimme varmistamaan, että jokaisen kummilapsiohjelman hyödyt jatkuvat senkin jälkeen, kun ohjelma on päättynyt. Pyrimme varmistamaan, etteivät kummeilta tulevat lahjoitukset ole tukemiemme keskusten ainoa rahoituskanava. Etsimme erilaisia rahoituskeinoja, jotta voisimme ehkäistä keskusten riippuvuutta kummien lahjoituksista ja jotta keskukset pystyisivät tarjoamaan lapsille jatkuvaa huolenpitoa myös tulevaisuudessa.