Pelastusarmeijan tietosuojalausunto

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018 kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Asetus koskee myös Pelastusarmeijaa. Tietosuoja-asetus korostaa henkilön oikeutta päättää omista tiedoistaan ja omien henkilötietojen käytöstä. Henkilötietojen suojaaminen ja luottamuksellisuus ovat toimintamme edellytys.

Pelastusarmeijan tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Suomen Pelastusarmeijan Säätiössä (rekisterinpitäjä) noudatamme lahjoittajien, vapaaehtoisten ja muiden asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset lausunnot

Miten henkilötiedot on suojattu

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Henkilötietojen kohteen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi-tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Voit kieltää suoramarkkinoinnin lähettämällä sähköpostia [email protected], soittamalla keskukseemme (09) 6812 300 tai kirjallisesti osoitteeseen Pelastusarmeija, PL 161, 00121 Helsinki.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsitellyt henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tietosuojalausunnon henkilöstörekisteriä käsittelevän osan Tiedusteluja-kohdan mukaisesti. Saatamme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Yllä lueteltujen oikeuksien käyttämiseksi ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Jokainen pyyntö käsitellään erikseen ja tapauskohtaisesti.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tietojen käyttötarkoitus, laki ja säännökset velvoittavat.

Miten tähän lausuntoon tehtävien muutosten kohdalla toimitaan

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Tästä ja mahdollisista lain muutoksista johtuen tietosuojalausuntoon saatetaan tehdä muutoksia aika ajoin. Muutokset eivät rajoita rekisteröidyn oikeuksia. Merkittävistä lausuntoon tehtävistä muutoksista ilmoitamme selkeästi alla.

Muutokset tietosuojalausuntoon

21.5.2018: Lausunnon ensimmäinen versio
7.8.2018: Lausunnon korjattu versio

Yhteydenotto tietosuoja-asioissa

Jos sinulla on kysyttävää koskien tietosuojalausuntoa tai henkilötietojen käsittelyä Pelastusarmeijassa, voit ottaa yhteyttä Pelastusarmeijan tietosuojavastaavaan sähköpostilla [email protected] tai kirjeitse Suomen Pelastusarmeijan säätiö sr, Tietosuojavastaava, PL 161, 00121 Helsinki.

Evästeet ja käyttäjäseuranta 

Voimme kerätä käyttäjiin liittyviä teknisiä tietoja, joista esimerkkeinä voidaan mainita IP-osoite, selaimen tyyppi ja versio, kielivalinta, maantieteellinen sijainti, käyttöjärjestelmä, palvelujemme yhteydessä tapahtuvien klikkausten seuraaminen (mukaan lukien päivämäärä ja aika), välittömästi ennen ja jälkeen meidän verkkosivujamme vieraillut verkkosivut, mitä muita palveluita käyttäjä etsi tai katsoi käyttäessään palveluitamme sekä palveluidemme eri osat, joilla käyttäjä on vieraillut. Vaikka emme tavallisesti käytä teknisiä tietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt voivat olla tunnistettavissa joko kyseisistä tiedoista suoraan tai yhdistettynä tai linkitettynä henkilötietoihin. Näissä tilanteissa teknisiä tietoja voidaan pitää soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisina henkilötietoina ja käsittelemme näin saatuja tietoja henkilötietoina.

Käytämme monenlaisia teknisiä keinoja kerätäksemme ja käsitelläksemme käyttäjiin liittyviä teknisiä tietoja, kuten esimerkiksi evästeitä. Evästeiden avulla voimme laskea kuinka moni henkilö keskimäärin käyttää palveluitamme ja voimme näin valvoa palveluidemme toimimista. Käytämme myös evästeitä, jotka helpottavat palveluidemme käyttämistä, esimerkiksi muistamalla käyttäjätunnuksia, salasanoja ja mieltymyksiä. Voimme käyttää evästeitä myös seurantaa ja analytiikkaa varten nähdäksemme kuinka pidetty tietty palvelu on.

Turvallisesti netissä

Osoitteessa www.tietoturvaopas.fi on jatkuvasti päivittyvää tietoa esimerkiksi liikkeellä olevista viruksista ja tietoturva-aukkojen päivityksistä.

Tietoturvaloukkausten havainnointi ja ratkaisu

Viestintäviraston sivuilta www.cert.fi saat ajankohtaista CERT-FI-ryhmään tai yleiseen tietoturvallisuuteen liittyvää tietoa.